Yhdistyksen säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Formula Ford Finland ja sen kotipaikka on Lahti.

2 §Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistys on aatteellinen ja sen tarkoituksena on Formula Ford kilpa-autoilun ja siihen littyvän toiminnan edistäminen ja tukeminen Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys;

– järjestää kilpailuja, näytöksiä, kokouksia, esitelmä- ja neuvonta- ym. vastaavanlaisia tilaisuuksia,

– valvoo ja edesauttaa jäsenkuljettajiensa osallistumista Formula Ford kilpailuihin,
– ylläpitää kansainvälisiä suhteita ja yhteistyötä muissa maissa toimivien alan järjestöjen kanssa,
– ylläpitää maksutonta internet-sivua, sekä
– julkaisee tiedotuslehteä tai vastaavaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys;
– kantaa jäsenmaksua jäseniltään,
– vastaanottaa lahjoituksia, sekä
– järjestää arpajaisia ja rahakeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan.

3 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä jokaisen viisitoista (15) vuotta täyttäneen Suomen kansalaisen, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt.
Varsinaisia jäseniä ovat;

– Formula Ford kuljettajat (voimassaolevan lisenssin / ajoluvan haltijat),
– muut varsinaiset jäsenet (tallipäälliköt, autonrakentajat, mekaanikot, Formula Ford historiikki ajajat, ajajien perheenjäsenet, ym. hallituksen varsinaisiksi jäseniksi hyväksymät henkilöt).

Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä;
– rekisteröidyt yhdistykset, muut oikeuskelpoiset yhteisöt sekä yksityiset tukijat Suomesta tai ulkomailta, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniajäsenenä ja kunniapuheenjohtajana voivat olla;
– kilpa-autoilun alalla ansioituneet henkilöt tai henkilöt, jotka merkittävällä tavalla ovat edistäneet yhdistyksen toimintaa ja jotka hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokous on kutsunut kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi.

Juniorijäseneksi hallitus voi hyväksyä jokaisen kaksitoista (12) vuotta täyttäneen Suomen kansalaisen, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt.

4 § Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten laiminlyönyt niitä velvollisuuksia joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenmaksut

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä sekä juniorijäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu jonka suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Jäsenmaksut peritään uusilta jäseniltä ensi tilassa liittymisen jälkeen sekä vanhoilta jäseniltä kunkin kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kannattajajäsenten jäsenmaksusta päättää yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat eivät maksa jäsenmaksua.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan, tiedottajan ja muut katsomansa tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus voi kokoontua myös puhelimitse.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja toisen hallituksen jäsenen kanssa yhdessä. Hallitus voi myös oikeuttaa jäseniään tai nimeämiään toimihenkilöitä kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, kevätkokous maalis- toukokuun aikana sekä syyskokous loka- joulukuun aikana, hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelemistä varten vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettavä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenillä ja juniorijäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänivaltaa.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle lähettämällä kokouskutsun kirjeitse jäsenilleen vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta sekä ilmoittamalla kokouksesta yhdistyksen internet-sivulla.

Asiat jotka jäsen haluaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa on esitettävä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin että asia voidaan liittää kokouskutsuun.

10 § Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat

Kevätkokous
– kokouksen avaus
– valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) äänten laskijaa
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– hyväksytään kokouksen työjärjestys
– esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokous
– kokouksen avaus
– valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) äänten laskijaa
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– hyväksytään kokouksen työjärjestys
– vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
– päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
– valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
– valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varatilintarkastajaa
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ylimääräinen kokous
– kokouksen avaus
– valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) äänten laskijaa
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– hyväksytään kokouksen työjärjestys
– käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

12 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

13 § Sääntöjen soveltaminen

Muissa tapauksissa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

***
Formula Ford Finland ry